Ameryka 101: Czym jest gabinet?

Ameryka 101: Czym jest gabinet?


QRIS 101: Arkusz informacyjny

Systemy oceny i poprawy jakości (QRIS) „oceniają, ulepszają i komunikują poziom jakości we wczesnej opiece i edukacji”. 1 Te stanowe systemy mogą być zaprojektowane do użytku przez wszystkie rodzaje programów wczesnego dzieciństwa — ośrodki opieki nad dziećmi, rodzinne domy opieki nad dziećmi, programy Head Start i programy przedszkolne w szkołach. Państwa mogą sprawić, że uczestnictwo będzie całkowicie dobrowolne lub może wprowadzić obowiązek uczestnictwa dla niektórych dostawców, takich jak te, które akceptują finansowanie publiczne lub wszystkie programy, które są licencjonowane do działania w stanie.

Dlaczego potrzebny jest QRIS?

Tylko 10 procent placówek zajmujących się małymi dziećmi w Stanach Zjednoczonych uważa się za osoby o wysokiej jakości, 2 a dzieci z rodzin o niskich dochodach i rodzin mniejszościowych są częściej objęte opieką o niższej jakości. 3 QRIS oferuje ramy do:

 • Zwiększ dostępność programów wysokiej jakości
 • Zapewnienie dostawcom stałego wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego i poprawy jakości
 • Zwiększenie wiedzy rodziców na temat jakości programu i znaczenia wysokiej jakości opieki nad dziećmi i przedszkoli

Jak często są?

QRIS zostały opracowane pod koniec lat 90., w dużej mierze jako sposób na skierowanie wyższych stawek refundacji subsydiów opieki nad dziećmi do programów o wyższej jakości. Od 2017 r. 49 stanów i Dystrykt Kolumbii posiada ogólnostanowe lub regionalne QRIS, które są zaangażowane w fazę pilotażową lub planują QRIS. W ciągu ostatnich 15 lat QRIS odnotował znaczny rozwój – zarówno ze względu na wymagania w ramach federalnego grantu Race to the Top – Early Learning Challenge 4, jak i w odpowiedzi na rosnącą liczbę badań nad wczesnym rozwojem mózgu, które podkreślają znaczenie wysokiej wysokiej jakości wczesne uczenie się. 5

Co robi QRIS?

Oceń programy wczesnego dzieciństwa: Programy są oceniane w skali, zwykle z trzema lub pięcioma stopniami, gwiazdkami lub poziomami. Każdy stanowy QRIS jest unikalny, ale istnieje kilka wspólnych domen lub standardów, według których programy są oceniane. Najczęściej oceniane obszary w QRIS to:

 1. Kwalifikacje i szkolenia personelu
 2. Program
 3. Środowisko i interakcje
 4. Partnerstwa rodzinne
 5. Administracja programem
 6. Zdrowie i bezpieczeństwo
 7. Ocena dziecka

Bezpośrednia poprawa jakości wspiera: Mogą one mieć charakter finansowy — zapewniają premie lub wyższe stawki zwrotu kosztów w celu nagradzania programów za uzyskanie wysokiej jakości oceny lub zachęcania ich do uzyskania wyższej oceny. Mogą również przybrać formę bezpośredniej pomocy programom, w tym dostępu do rozwoju zawodowego, coachingu, mentoringu lub pomocy technicznej w poruszaniu się samym procesem QRIS.

Poinformuj rodziców o jakości: QRIS dostarcza rodzicom szczegółowych informacji na temat poziomu jakości programów wczesnego dzieciństwa, a także edukuje rodziców i społeczności na temat znaczenia wysokiej jakości opieki nad dziećmi i przedszkoli w ogóle. Wymaga to przekazywania rzeczywistych poziomów ocen za pośrednictwem stron internetowych, wydarzeń i ulotek, ale także zapewnienia rodzicom zrozumienia różnic między ocenami, aby mogli podejmować w pełni świadome decyzje dotyczące opieki nad dzieckiem.

Jak QRIS wygląda w Stanach Zjednoczonych?

Wskaźniki uczestnictwa są niskie.

Podczas gdy trzy raporty QRIS biorą udział w 100 procentach kwalifikujących się dostawców, w wielu QRIS udział jest niski. W 17 QRIS uczestniczy mniej niż 50 procent ośrodków opieki nad dziećmi. Wśród dostawców opieki nad dziećmi rodzinnymi udział w 23 systemach wynosi mniej niż 50%.

Większość QRIS oferuje zachęty finansowe w celu poprawy jakości.

Prawie 85 procent QRIS oferuje jakąś formę zachęt finansowych, przy czym najbardziej rozpowszechnione są nagrody i premie za jakość.

Pomoc techniczna jest szeroko dostępna dla uczestniczących dostawców.

Prawie trzy czwarte QRIS informuje, że pomoc techniczna jest dostępna dla wszystkich uczestniczących dostawców. Wśród tych QRIS, które kierują wsparcie pomocy technicznej do określonych dostawców, są one najczęściej skierowane do programów, które obsługują znaczny odsetek dzieci o niskich dochodach lub programów w społecznościach o wysokich potrzebach.


Historia 101: Co to jest i dlaczego potrzebujemy jej teraz

Kilka lat temu wydział historii na Uniwersytecie Michigan&mdashantygeniąc skutki tego, co stało się znane jako &bdquokryzys nauk humanistycznych&rdquo&mdash, rozpoczął restrukturyzację programu studiów licencjackich. Chcieliśmy przejść od zajęć i wymagań, które rozwijały się nieco organicznie przez dziesięciolecia wraz z przypływami i odpływami zainteresowań wykładowców, do bardziej celowego, strategicznego zestawu ofert. Proces ten doprowadził do postawienia intelektualnie i pedagogicznie produktywnych pytań o to, czym jest historia, dlaczego jest ona istotna dla dzisiejszych studentów oraz w jaki sposób nasz wydział może pozyskać więcej studentów z różnych środowisk, aby spróbowali jej. Jednym z rezultatów tych rozmów był nowy kurs wstępny, taki jak w ekonomii, antropologii, psychologii czy socjologii: Historia 101.

Jesienią 2012 roku, po wydziałowych sesjach burzy mózgów i pilotażu seminaryjnym, jeden z nas – historyk współczesnej Ameryki Łacińskiej, a drugi – historyk współczesnej Azji Południowej – opracowaliśmy i współprowadziliśmy wykładową wersję Historii 101. Ian Moyer, historyk w starożytnej Grecji i Egipcie, uczestniczyła w początkowym projektowaniu kursu i od tego czasu została współinstruktorem. Historia 101 podwoiła swoją wielkość w porównaniu ze swoją początkową ofertą, obecnie studiując 200 uczniów ze wszystkich lat i różnych kierunków i szkół.

Jak w ogóle wygląda taki kurs? Historycy nie mają ustalonego kanonu. Historycy nie mają też metody kanonicznej. Jedną z cech charakterystycznych dzisiejszej historii jest jej interdyscyplinarność, zróżnicowane podejścia teoretyczne i wielość subdziedzin. Historycy ponadto są głęboko osadzeni w konkretnych czasach i miejscach. Historia 101 z trudem reprezentowałaby zakres czasowy, geograficzny i metodologiczny dyscypliny. Dlatego opracowaliśmy kurs jako długą odpowiedź na pytanie „Czym jest historia?” Ale aby odpowiedzieć na to pytanie &mdashhand trzymaj naszych odbiorców&mdashnauczyliśmy się odnosić się do innego, bardziej podstawowego: „Dlaczego historia?”

Wielu studentom trudno jest zrozumieć, dlaczego historia jest istotna dla ich życia, a w kontekście zajęć trudno im dostrzec narzędzia myślenia historycznego jako umiejętności, które można doskonalić i stosować w różnych sytuacjach. Dlatego zaczynamy od dokładnego wyjaśnienia, w jaki sposób historia rozwija krytyczne myślenie, umiejętność fundamentalną dla prawie każdej ścieżki kariery i współczesnego globalnego obywatelstwa. Opierając się na projekcie AHA&rsquos Tuning, podkreślamy, że empatia jest kolejną kluczową umiejętnością, którą ten kurs (podobnie jak wszystkie te w historii) pomaga rozwijać. Staramy się również umożliwić uczniom rozpoczęcie uprawiania historii od pierwszego dnia, pokazując, w jaki sposób wykorzystują już wiele kluczowych narzędzi historyków w ich codziennym życiu, nawet jeśli nieświadomie. Na przykład Facebook i Instagram mogą pokazać, jak myślenie historyczne i mdash, w tym chronologia, wykorzystanie dowodów, badania, argumentacja, archiwizacja i narracja, porządkuje życie w różnych skalach, od indywidualnej po globalną.

Jak w ogóle wygląda taki kurs? Historycy nie mają ustalonego kanonu ani metody kanonicznej.

Mając na uwadze dewaluację nauk humanistycznych w dyskursie publicznym i głęboką niepewność naszych studentów co do ich perspektyw po ukończeniu studiów, naszą podstawową misją w Historii 101 jest podkreślenie idei, że historia ma znaczenie. Przez cały kurs staramy się zaszczepić poczucie „krytycznej roli myślenia historycznego w życiu publicznym” (by zapożyczyć wymowną frazę AHA). Osiągamy to, pokazując, że historia ma stawkę realną i nieśmiałą oraz podkreślając polityczne implikacje historyzowania. Kiedy uczniowie widzą, jak tworzy się historie w określonych czasach i miejscach, w określonych celach, w ramach relacji władzy, mogą kwestionować otrzymane narracje i czuć się upoważnieni do wprowadzania zmian.

Historia 101 nie ma być wyczerpująca, ani nie jest kursem linearnym. Każda z czterech części naszego programu nauczania ma jedno podejście do podstawowej misji kursu i pytania, czym jest historia. Wspólnie tworzą kurs, który buduje się na zewnątrz w koncentrycznych kręgach, przesuwając się w nowych kierunkach, jednocześnie wzmacniając i ożywiając nabyty materiał.

Nasza pierwsza jednostka, &bdquofundations&rdquo, buduje strukturę rozumienia historii i jej metod oraz burzy (lub przynajmniej dezorientuje) oklepane narracje historyczne. Wykład o time&mdasha kluczowym budulcu historii&mdashrenderuje znane nieznane, ilustrując sposoby, w jakie czas był konstruowany w historii i w różnych kulturach. Opierając się na R.G. Collingwood&rsquos &bdquoKto zabił Johna Doe?&rdquo (w Idea historii), wykład o dowodach i narracji pokazuje, że te dwa aspekty metody historyka są rekurencyjne, a nie sekwencyjne. Badając podstawy, studenci rozważają również miejsce władzy w pisaniu historii, analizując Martin Bernal&rsquos Czarna Atena (1987) i przyjęcie jego kontrowersyjnej tezy, że starożytna Grecja (a tym samym cywilizacja zachodnia) była zadłużona wobec cywilizacji afrykańskich.

Druga część, „nowoczesna dyscyplina”, wyjaśnia i krytykuje euro-amerykańską lub „zachodnią” tradycję historii. Ponieważ historyzacja jest podstawą tego, co robią historycy, kurs wprowadzający musi historyzować tę dyscyplinę, nawet jeśli podkreślamy, że nasze podejście jest tylko jedną z wielu możliwych „bdquohistorii historii”. i różne historie opowiadane przez różnych ludzi&mdashand, aby zrozumieć, w jaki sposób władza wpływa na pisanie historii. Od starożytnej Grecji po rozwój dziewiętnastowiecznej dyscypliny historycznej bdquoscientific&rdquo, przyglądamy się, w jaki sposób pisanie historii (w odróżnieniu od innych form narracji) uznawało obiektywność za swój kluczowy ideał. Zachęca to uczniów do odkrywania, w jaki sposób historia przeplatała się z funkcjonowaniem narodu i imperium oraz budowania nieśmiałości. W szczególności badamy, w jaki sposób historycy i ich prace podtrzymywali lub podważali poglądy na temat różnic rasowych, etnicznych i kulturowych, które miały kluczowe znaczenie dla polityki swoich czasów. W wykładach na temat Imperium Brytyjskiego w Indiach i transnarodowej historii „czarnej legendy” o okrucieństwie hiszpańskim pokazujemy m.in., jak dyskutowanie i pisanie o przeszłości kształtowało bieg wydarzeń. Zbliżając się do obecnego stanu dyscypliny, badamy, w jaki sposób historycy kultury i społeczeństwa wykorzystują rasę i płeć jako kategorie analizy historycznej, zmieniając sposób, w jaki rozumiane są ważne wydarzenia, takie jak rewolucja francuska i haitańska.

Nasza trzecia jednostka, &bdquoOutside the Book&bdquo, kontynuuje budowanie na zewnątrz, aby zbadać, w jaki sposób historia tworzy się poza granicami tradycyjnych źródeł pisanych. Studenci oglądają Le retour de Martina Guerre i zespołowa debata o tym, co może zrobić medium filmowe, czego nie może zrobić klasyczna mikrohistoria Natalie Zemon Davis i vice versa. Celem tej jednostki jest pokazanie różnorodności, a nie tworzenie ciągłości narracyjnej, dlatego ta jednostka stanowi idealną okazję do zaproszenia wykładowców gościnnych, którzy mogą zaoferować spojrzenie na niekonwencjonalne źródła lub metody. Koledzy prowadzili wykłady o muzyce, opowieściach o duchach, sztuce, opętaniu ducha, bajkach i nieludzkich istotach biologicznych (mikroby, DNA, rośliny). Dyskusje te zachęcają uczniów do rozważenia potencjału i ograniczeń, jakie takie źródła wnoszą do analizy historycznej, do twórczego myślenia o tym, kto lub co jest podmiotem historycznym, oraz do rozważenia zróżnicowanej wartości przypisywanej różnym rodzajom relacji z przeszłości.

Oparliśmy się pokusie prowadzenia studentów przez niekończące się wydarzenia, bezcielesne koncepcje lub podgatunki historii.

Wreszcie, &bdquoHistoria w teraźniejszości&rdquo wykorzystuje studia przypadków, które ilustrują siłę historii w podsycaniu współczesnych konfliktów i tworzeniu pokoju. Analizujemy RPA&rsquos Truth and Reconciliation Commission jako formę publicznego tworzenia historii, której celem jest naprawcza sprawiedliwość, oraz jak wspomnienia australijskich i nowozelandzkich odwagi w czasie I wojny światowej (legenda BdquoANZAC) podkreślają spójną, męską wizję narodu na koszt narodowych wyobrażeń, które są bardziej kontrowersyjne. Kończymy rozważaniem przyszłości naszej dyscypliny, wskazując na możliwości (na przykład w Wielkiej Historii czy Głębokiej Historii) nowego zrozumienia naszego ludzkiego położenia poprzez ekspansywną myśl historyczną.

Historia 101 odniosła ogromny sukces. Zapisy na sześć iteracji kursu (2012&ndash17) obejmują 865 studentów, wylosowanych niemal równo ze wszystkich czterech lat. Zdecydowana większość studentów (89 procent) pochodzi z naszego College of Literature, Science and the Arts (LSA), podczas gdy 11 procent pochodzi z innych szkół i uczelni University of Michigan, takich jak Engineering, Kinesiology i Nursing. Chociaż 27 procent studentów nie zadeklarowało specjalizacji, kiedy brali udział w kursie &mdashan ważnym okręgiem wyborczym &bdquoundzdecydowani&rdquo, szczególnie mamy nadzieję, że dotrzemy&mdashinformacje o pozostałych 631 studentach (którzy reprezentują 60 różnych kierunków) ilustrują, że kurs wykracza poza nauki humanistyczne. Spośród studentów LSA 51 procent to kierunki z nauk społecznych, a 13 procent to kierunki STEM (chociaż liczba studentów STEM wzrasta do 19 procent, gdy uwzględnimy studentów School of Engineering). Te liczby potwierdzają naszą koncepcję Historii 101 jako kursu, który dociera do nowych odbiorców i potencjalnych wyborców.

Nie ma jednego sposobu na nauczanie historii 101. Ale jeśli nasza wersja odniosła sukces w zaangażowaniu większej liczby studentów semestr po semestrze, być może dzieje się tak dlatego, że oparliśmy się pokusie prowadzenia studentów przez niekończące się wydarzenia, odcieleśnione koncepcje lub podgatunki historii. Odpowiedź na pytanie „Czym jest historia?” powinna przybrać formę fascynującej historii, która jest dobitnie zilustrowana, a uczniowie muszą się w niej odnaleźć. Wydaje się, że nadszedł właściwy czas, aby nasza dyscyplina objęła 101 kurs, który odważnie i szeroko mówi o naszym celu i wartościach jako historyków.

Autorzy są profesorami nadzwyczajnymi na Wydziale Historii Uniwersytetu Michigan i laureatami nagrody Matthews Underclass Teaching Award 2017 za pracę nad Historią 101. Ich program nauczania Historii 101 jest dostępny tutaj.

/>
Ta praca jest objęta międzynarodową licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0. Uznanie autorstwa musi zawierać imię i nazwisko autora, tytuł artykułu, Perspektywy historii, datę publikacji oraz link do tej strony. Ta licencja dotyczy tylko artykułu, a nie tekstu lub obrazów użytych tutaj za zgodą.

Amerykańskie Stowarzyszenie Historyczne z zadowoleniem przyjmuje komentarze w obszarze dyskusji poniżej, w społecznościach AHA oraz w listach do redaktora. Przed przesłaniem prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami dotyczącymi komentarzy i listów.


Gabinet Stanów Zjednoczonych

ten Gabinet Stanów Zjednoczonych jest organem składającym się z wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i szefów federalnych departamentów wykonawczych władzy wykonawczej w rządzie federalnym Stanów Zjednoczonych, który jest uważany za główny organ doradczy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent nie jest formalnie członkiem gabinetu. Szefowie departamentów, mianowani przez prezydenta i zatwierdzeni przez Senat, są członkami gabinetu, a pełniący obowiązki szefów departamentów zasiadają również na posiedzeniach gabinetu, niezależnie od tego, czy zostali oficjalnie nominowani do zatwierdzenia przez Senat. Prezydent może mianować szefów innych agencji oraz niepotwierdzonych przez Senat członków Biura Wykonawczego Prezydenta na członków gabinetu.

Gabinet nie posiada żadnych kolegialnych uprawnień wykonawczych ani własnych funkcji i nie ma potrzeby oddawania głosów. Na dzień 13 kwietnia 2021 r. było 24 członków (26, w tym prezydent i wiceprezes): 15 szefów departamentów i dziewięciu członków gabinetu, z których wszyscy, z wyjątkiem dwóch, otrzymali zatwierdzenie przez Senat. Gabinet spotyka się z prezydentem w sali przylegającej do Gabinetu Owalnego. Członkowie siedzą w kolejności, w jakiej utworzono ich departament, przy czym najwcześniej znajdują się najbliżej prezydenta, a najmłodsi najdalej. [1]

Członkowie gabinetu pełnią funkcję z woli prezydenta, który może ich odwołać w dowolnym momencie bez zgody Senatu, co potwierdził Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w Myers przeciwko Stanom Zjednoczonym (1926) lub obniżyć status członka gabinetu. Prezydent może organizować gabinet według własnego uznania, na przykład ustanawiając komisje. Podobnie jak wszyscy federalni urzędnicy publiczni, członkowie gabinetu podlegają również oskarżeniu przez Izbę Reprezentantów i sądzeniu w Senacie za „zdradę, przekupstwo lub inne poważne przestępstwa i wykroczenia”.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych nie ustanawia wyraźnie gabinetu. Rolą gabinetu, wywiedzioną z języka klauzuli opinii (art. II ust. 2 ust. 1) Konstytucji, jest udzielanie porad prezydentowi. Dodatkowo, dwudziesta piąta poprawka upoważnia wiceprezydenta, wraz z większością szefów wydziałów wykonawczych, do ogłoszenia prezydenta „niezdolnym do pełnienia uprawnień i obowiązków swojego urzędu”. Szefowie wydziałów wykonawczych są – jeśli kwalifikują się – w prezydenckiej linii sukcesji.


Zawartość

W większości rządów członkowie gabinetu otrzymują tytuł ministra, a każdy z nich ma inny zakres obowiązków rządowych („Minister Spraw Zagranicznych”, „Minister Zdrowia” itp.). W kilku rządach, jak w przypadku Meksyku, Filipin, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, tytuł sekretarza jest również używany w odniesieniu do niektórych członków gabinetu („sekretarz edukacji” lub „sekretarz stanu dla X” w Wielka Brytania). W wielu krajach (np. Niemcy, Luksemburg, Francja itd.) sekretarz (stanu) jest członkiem gabinetu o randze niższej od ministra. W Finlandii sekretarz stanu to urzędnik zajmujący się karierą, który służy ministrowi. W niektórych krajach gabinet jest znany pod nazwami takimi jak „Rada Ministrów”, „Rada Rządowa” lub „Rada Stanu” lub pod mniej znanymi nazwami, takimi jak „Rada Federalna” (w Szwajcarii), „Rada Wewnętrzna” lub „Wysoka Rada”. Kraje te mogą różnić się sposobem użytkowania lub zakładania szafy.

W ponadnarodowej Unii Europejskiej obowiązuje inna konwencja: Komisja Europejska określa swój gabinet wykonawczy jako „kolegium”, a jej najwyżsi urzędnicy publiczni określa się jako „komisarz”, podczas gdy „gabinet Komisji Europejskiej” to osobiste biuro komisarza europejskiego .

W systemach prezydenckich, takich jak Stany Zjednoczone, członkowie gabinetu są wybierani przez prezydenta i mogą również wymagać zatwierdzenia przez jedną lub obie izby ustawodawcze. W większości systemów prezydenckich członkowie gabinetu nie mogą być ustawodawcami zasiadającymi, a ustawodawcy, którym proponuje się nominacje, muszą zrezygnować, jeśli chcą je przyjąć.

W zależności od kraju członkowie gabinetu muszą, nie mogą lub mogą być członkami parlamentu. Oto przykłady tej wariancji:

 • W krajach korzystających z systemu Westminster, takich jak Wielka Brytania czy Australia, ministrowie gabinetu musi być wybierany spośród zasiadających członków parlamentu.
 • W krajach ze ścisłym rozdziałem władzy wykonawczej i ustawodawczej (np. Luksemburg, Szwajcaria i Belgia) członkowie gabinetu nie wolno jednocześnie być posłem do parlamentu mianowani/mianowani członkowie gabinetu są zobowiązani do rezygnacji z mandatu w parlamencie.
 • Przypadek pośredni to sytuacja, w której ministrowie maj być członkami parlamentu, ale nie muszą być, jak w Finlandii.

Kandydat na premiera i/lub prezydenta wybiera poszczególnych ministrów do zaproponowania parlamentowi, który może przyjąć lub odrzucić proponowany skład gabinetu. W przeciwieństwie do systemu prezydenckiego, gabinet w systemie parlamentarnym musi nie tylko zostać zatwierdzony, ale także cieszyć się ciągłym zaufaniem parlamentu: parlament może uchwalić wotum nieufności w celu usunięcia rządu lub poszczególnych ministrów. Często, choć niekoniecznie, głosy te odbywają się ponad podziałami partyjnymi.

W niektórych krajach (np. USA) w gabinecie zasiadają również prokuratorzy generalni, podczas gdy w wielu innych jest to surowo zabronione, ponieważ są oni uważani za część wymiaru sprawiedliwości w rządzie. Zamiast tego jest minister sprawiedliwości, odrębny od prokuratora generalnego. Ponadto w Szwecji, Finlandii i Estonii w gabinecie znajduje się Kanclerz Sprawiedliwości, urzędnik państwowy pełniący funkcję doradcy prawnego gabinetu.

W systemach wielopartyjnych utworzenie rządu może wymagać wsparcia wielu partii. W ten sposób powstaje rząd koalicyjny. Stała współpraca między uczestniczącymi partiami politycznymi jest niezbędna, aby gabinet zachował zaufanie parlamentu. W tym celu negocjowana jest platforma rządowa, aby uczestniczące strony podtrzymywały linię i wspierały swój gabinet. Jednak nie zawsze się to udaje: partie koalicyjne lub parlamentarzyści wciąż mogą głosować przeciwko rządowi, a gabinet może zerwać z wewnętrznymi rozbieżnościami lub zostać odwołany przez wotum nieufności.

Gabinety różnią się wielkością, chociaż większość z nich zawiera około dziesięciu do dwudziestu ministrów. Naukowcy odkryli odwrotną korelację między poziomem rozwoju kraju a wielkością gabinetu: przeciętnie im bardziej rozwinięty jest kraj, tym mniejszy jest jego gabinet. [1]

Rada doradców głowy państwa była wspólną cechą rządu na przestrzeni dziejów i na całym świecie. W starożytnym Egipcie kapłani pomagali faraonom w obowiązkach administracyjnych. [2] W Sparcie Geruzja, czyli rada starszych, zwykle zasiadała z dwoma królami, aby obradować nad prawem lub osądzać sprawy. [3] Imperium Maurya pod panowaniem cesarza Aśoki było rządzone przez radę królewską. [4] Na Rusi książę był zobowiązany przyjąć radę i otrzymać aprobatę dumy, czyli rady, która składała się z bojarów, czyli szlachty. Wewnętrzny krąg kilku członków dumy utworzył gabinet, aby stale towarzyszyć i doradzać księciu. [5] Ruiny Chichen Itza i Mayapan w cywilizacji Majów sugerują, że władzę polityczną sprawowała najwyższa rada elitarnych lordów. [6] W Imperium Songhai rząd centralny składał się z najwyższych urzędników w radzie cesarskiej. [7] W Imperium Oyo Oyo Mesi, czyli rada królewska, byli członkami arystokracji, która ograniczała władzę Alaafina, czyli króla. [8] W czasach dynastii Qing najwyższym organem decyzyjnym była Rada Deliberatywna. [9]

W Wielkiej Brytanii i jej koloniach gabinety zaczynały jako mniejsze podgrupy Angielskiej Rady Tajnej. Termin pochodzi od nazwy stosunkowo małego i prywatnego pokoju używanego jako gabinet lub rekolekcje. Zwroty takie jak „rada gabinetu”, oznaczające porady udzielane na osobności monarsze, pojawiają się od końca XVI wieku, a biorąc pod uwagę niestandaryzowaną ówczesną pisownię, często trudno jest odróżnić „radę” od „rady” jest przeznaczone. [10]

ten Słownik angielski oxford przypisuje Francisowi Baconowi w swoim Eseje (1605) z pierwszym użyciem „Soboru Gabinetu”, gdzie jest on opisany jako obcy habit, z czym się nie zgadza: „Dla których niedogodności, doktryna Włoch i praktyka Francji, w czasach niektórych królów, wprowadziła gabinet doradza lekarstwo gorsze niż choroba”. [11]

Karol I rozpoczął formalną „Radę Gabinetu” od czasu jego przystąpienia w 1625 r., ponieważ jego Tajna Rada, czyli „rada prywatna”, najwyraźniej nie była wystarczająco prywatna [ wymagany cytat ], a pierwsze odnotowane użycie samego „gabinety” dla takiego ciała pochodzi z 1644 r. i jest ponownie wrogie i wiąże ten termin z wątpliwymi zagranicznymi praktykami. [10] Proces ten powtórzył się w ostatnim czasie, ponieważ przywódcy odczuli potrzebę posiadania szafki kuchennej lub „rządu kanapowego”. [12]

W systemie Westminster członkowie gabinetu są ministrami koronnymi, którzy są wspólnie odpowiedzialni za całą politykę rządu. Wszyscy ministrowie, zarówno seniorzy, jak i w gabinecie, czy wiceministrowie, muszą publicznie wspierać politykę rządu, niezależnie od jakichkolwiek prywatnych zastrzeżeń. Chociaż teoretycznie wszystkie decyzje gabinetu podejmowane są kolegialnie, w praktyce wiele decyzji jest delegowanych do różnych podkomisji gabinetu, które składają pełnemu rządowi sprawozdania ze swoich ustaleń i zaleceń. Ponieważ zalecenia te zostały już uzgodnione przez członków gabinetu, którzy sprawują teczki ministerialne, których dotyczy problem, zalecenia te są zwykle uzgadniane przez cały gabinet bez dalszej dyskusji. Gabinet może również przedstawić pomysły na/czy nowe przepisy zostały ustanowione i co one zawierają. Obrady gabinetu są tajne, a dokumenty, którymi zajmuje się gabinet, są poufne. Większość dokumentacji związanej z obradami gabinetu zostanie publicznie udostępniona dopiero po upływie dłuższego czasu od rozwiązania danego gabinetu, w zależności od przepisów narodowego ustawodawstwa dotyczącego wolności informacji.

Teoretycznie premier lub premier jest pierwszym wśród równych. Jednak ostatecznie to premier jest osobą, od której głowa państwa będzie zasięgać rady (na mocy konwencji konstytucyjnej) w zakresie sprawowania władzy wykonawczej, która może obejmować m.in. uprawnienia do wypowiadania wojny, używania broni jądrowej oraz powoływania członków gabinetu. Skutkuje to sytuacją, w której gabinet jest de facto powoływany przez premiera i pełni jego funkcję z upodobania. W ten sposób gabinet jest często silnie podporządkowany premierowi, ponieważ można go w każdej chwili wymienić lub przenieść („zdegradować”) do innej teki w ramach przetasowań gabinetu za „niedostateczne wyniki”.

Takie stanowisko w stosunku do władzy wykonawczej oznacza, że ​​w praktyce jakiekolwiek rozłożenie odpowiedzialności za ogólne kierowanie rządem odbywało się zazwyczaj jako kwestia preferencji premiera – albo dlatego, że są niepopularni wśród swoich współpracowników, albo dlatego, że wierzą, że rząd powinien decydować o wszystkim kolektywnie.

ten szafka cieni składa się z czołowych członków lub frontbencherów partii opozycyjnej, którzy generalnie posiadają teki krytyków „przysłaniają” ministrów gabinetu, kwestionują ich decyzje i proponują alternatywy polityczne. W niektórych krajach ministrowie cieni są określani jako rzecznicy.

System gabinetów Westminster jest podstawą gabinetów znanych w jurysdykcjach federalnych i prowincjonalnych (lub stanowych) Australii, Bangladeszu, Kanady, Pakistanu, Indii, RPA, Nowej Zelandii i innych krajów Wspólnoty Narodów, których model parlamentarny jest ściśle oparty na Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z doktryną podziału władzy w Stanach Zjednoczonych rząd w ramach prezydenckiego systemu rządów jest częścią władzy wykonawczej. Oprócz administrowania odpowiednimi segmentami władzy wykonawczej, członkowie gabinetu są odpowiedzialni za doradzanie szefowi rządu w zakresie ich kompetencji.

Są mianowani przez szefa rządu i pełnią jego funkcję, a zatem są silnie podporządkowani prezydentowi, ponieważ mogą zostać zastąpieni w dowolnym momencie. Zwykle, ponieważ są mianowani przez prezydenta, są członkami tej samej partii politycznej, ale władza wykonawcza może wybrać każdego, w tym członków partii opozycyjnej, za radą i zgodą Senatu.

Zwykle legislatura lub jej część musi potwierdzić nominację członka gabinetu, jest to tylko jeden z wielu mechanizmów kontroli i równowagi wbudowanych w system prezydencki. Ustawodawca może również usunąć członka gabinetu w zazwyczaj trudnym procesie impeachmentu.

W gabinecie członkowie nie służą do wpływania na politykę ustawodawczą w stopniu, który można znaleźć w systemie westminsterskim, jednak każdy członek ma znaczący wpływ w sprawach związanych z ich departamentem wykonawczym. Od czasu administracji Franklina D. Roosevelta prezydent Stanów Zjednoczonych działał najczęściej za pośrednictwem własnego urzędu wykonawczego lub Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a nie za pośrednictwem gabinetu, jak miało to miejsce we wcześniejszych administracjach.

Chociaż termin „sekretarz” jest zwykle używany do określenia najwyższego rangą urzędnika departamentu rządowego, niektóre departamenty mają różne tytuły, aby nazywać takich urzędników. Na przykład Departament Sprawiedliwości używa terminu Prokurator Generalny zamiast Sekretarz Sprawiedliwości ale prokurator generalny jest mimo wszystko stanowiskiem na poziomie gabinetu.

Zgodnie z modelem rządu federalnego, stanowe organy wykonawcze są również zorganizowane w departamenty wykonawcze, na czele których stoją sekretarze gabinetu. Rząd Kalifornii nazywa te departamenty „agencjami” lub nieformalnie „superagencjami”, podczas gdy rząd stanu Kentucky nazywa je „gabinetami”.


Z wyjątkiem wiceprezesa i prokuratora generalnego, wszyscy szefowie gabinetów nazywani są „sekretarzami”.

Nowoczesny gabinet obejmuje wiceprezesa i szefów 15 departamentów wykonawczych.

Siedem innych osób ma rangę gabinetu:

 • Szef sztabu Białego Domu
 • Administrator Agencji Ochrony Środowiska
 • Dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu
 • Ambasador ds. handlu USA
 • Misja USA przy Ambasadorze ONZ
 • Przewodniczący Rady Doradców Gospodarczych
 • Administrator administracji małych firm

Sekretarz stanu jest najwyższym rangą członkiem gabinetu prezydenckiego. Sekretarz stanu jest także czwartym w kolejności prezydentem, za wiceprezydentem, przewodniczącym Izby Reprezentantów i przewodniczącym Senatu pro tempore.

Funkcjonariusze gabinetu pełnią funkcję szefów następujących agencji wykonawczych rządu:

 • Rolnictwo
 • Handel
 • Obrona
 • Edukacja
 • Energia
 • Wnętrze
 • sprawiedliwość
 • Praca
 • Usługi zdrowotne i społeczne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Mieszkalnictwo i rozwój miast
 • Stan
 • Transport
 • Skarbiec
 • Sprawy weteranów

Oddział Legislacyjny

Władza ustawodawcza, złożona z Izby Reprezentantów i Senatu, ma wyłączne prawo konstytucyjne do stanowienia prawa, wypowiadania wojny i prowadzenia specjalnych śledztw. Ponadto Senat ma prawo potwierdzić lub odrzucić wiele nominacji prezydenckich.

Senat

W sumie wybieranych jest 100 senatorów – po dwóch z każdego z 50 stanów. Senatorowie mogą sprawować nieograniczoną liczbę sześcioletnich kadencji.

Izba Reprezentantów

Obecnie wybieranych jest 435 Reprezentantów, zgodnie z konstytucyjnym procesem podziału, 435 Reprezentantów jest podzielonych pomiędzy 50 stanów proporcjonalnie do ich całkowitej populacji, jak wynika z ostatniego dziesięcioletniego spisu powszechnego w USA. Ponadto istnieją delegaci bez prawa głosu, którzy reprezentują Dystrykt Kolumbii i terytoria w Izbie Reprezentantów. Przedstawiciele mogą sprawować nieograniczoną liczbę dwuletnich kadencji.


CLINTON WYKOŃCZYŁ GABINET RÓŻNORODNOŚCI

Completing the most diverse Cabinet in history, President-elect Bill Clinton appointed the first woman attorney general, corporate lawyer Zoe Baird, who will become the most senior department secretary ever who is not a white male.

In a flurry of Christmas Eve appointments, Clinton also nominated former Denver Mayor Federico Pena, head of his transition task force on

transportation issues, to be transportation secretary, bypassing Chicago banker William Daley for the post.

The president-elect selected Rep. Mike Espy (D-Miss.) to be agriculture secretary former Arizona Gov. Bruce Babbitt to be interior secretary Dr. Joycelyn Elders, his outspoken Arkansas health director, to be surgeon general and Mickey Kantor, his campaign chairman, to be U.S. trade representative.

The addition of Baird and Pena, who is Hispanic, and Espy, who is African-American, to Clinton`s Cabinet made history in several ways. But it created some hard feelings in Chicago where Daley, a banker and brother of Mayor Richard M. Daley, once was considered the leading candidate to run the Transportation Department.

Daley apparently lost out to Clinton`s desire to put a second Hispanic on his Cabinet.

Saying that Clinton valued the Daley family`s advice and support, George Stephanopoulos, communications director for the transition, said, ''Throughout this process, the governor was trying to balance the need for diversity with the need to get excellent people in the Cabinet.''

Clinton pledged during the campaign that his administration would ''look like America.''

Of the 14 department chiefs, 11 are male and three female, the most ever but fewer than women`s groups wanted.

There are eight white appointees, four black-the most ever-and two Hispanic, which ties the record.

Women also will head the Environmental Protection Agency and be the United Nations ambassador, two posts that Clinton said will have Cabinet rank. Earlier in the process, when some feared his effort at diversity was faltering, Clinton came under pressure, particularly from leaders of Hispanic and women`s groups.

Clinton and his aides counseled patience, and Monday he lashed out at

''bean counters'' who were looking at numbers rather than the quality of his choices. In completing his major appointments Thursday, Clinton said,

''They came from diverse backgrounds, and we will all be better and stronger for that diversity.''

One of those most vocal in her criticism, Eleanor Smeal, president of the Fund for the Feminist Majority, had insisted that at least six of the 14 Cabinet secretaries be women.

But Thursday she lauded the final list, saying it ''will put the most women at the Cabinet table in history. Any way you count it, this is a step forward for women in breaking the glass ceiling in public leadership.''

Although women have served in the Cabinet for years, the appointment of Baird, 40, senior vice president and general counsel at Aetna Life & Casualty Co. of Connecticut, marks a breakthrough. No one but a white male has served in the what are considered the four senior Cabinet posts: justice, state, treasury and defense.

In introducing Baird, Clinton said, ''I believe that the nation`s first woman attorney general will be one of the best in the history of this nation.''

Although her primary responsibility will be to run what is essentially the world`s largest investigative and legal office, Baird will share responsibility with the Department of Health and Human Services for turning the social agenda of the country away from the conservative policies of the Reagan and Bush years.

''In our administration,'' Clinton said, ''the Justice Department will be on the side of individual freedom, personal privacy and citizen security.''

Baird, an associate counsel in the White House of former President Jimmy Carter, said the department ''will be firm in its prosecution of crime, will be guided by the rule of law and will be committed to the principled and deliberate advancement of civil rights, environmental protection and economic fairness.''

Reaffirming his campaign position, Clinton said one of the first things the Justice Department will do is take a different position before the Supreme Court in support of Roe vs. Wade, the decision that upheld a woman`s right to an abortion nationwide.

Elders, 59, although not in the Cabinet, is expected to be one of the most visible members of the administration, as her controversial five-year record in Arkansas as Clinton`s health director suggests.

She was a vocal advocate fighting teenage pregnancies and the spread of AIDS by urging schools to offer health education and to distribute condoms and birth control pills, although she would not force them on a community where they weren`t wanted.

Babbitt`s appointment to run the Interior Department was especially pleasing to environmentalists, who did not strongly support another name frequently mentioned for the job, Rep. Bill Richardson (D-N.M.).

The national president of the League of Conservation Voters and a popular two-term governor of Arizona before he ran for president in 1988, Babbitt, 54, will be a conduit to the interests of Rocky Mountain states, where Clinton tried with some success this year to break the Republican hold on the region. Passing over Richardson, a Hispanic, for Interior added pressure on Clinton to name Pena to Transportation.

During two terms as Denver`s mayor, the 45-year-old Pena spearheaded construction of the world`s largest airport, which will be completed next year.

Clinton interviewed William Daley last week, and aides said he liked the Chicagoan, who headed Clinton`s Illinois campaign.

But the governor didn`t decide on the appointment until Wednesday night as he juggled personalities and experience with the commitments he had made for diversity.

Espy, 39, was widely expected to be named agriculture secretary but was too vocal about his apparent nomination, so was kept on hold for almost two weeks, sources said.

The first black congressman from Mississippi since Reconstruction, Espy sits on the House Agriculture Committee, where he promoted development in the Delta region.

Kantor`s appointment as trade representative reflected a comeback of sorts for the 53-year-old Los Angeles lawyer, who was once thought to be a likely nominee for attorney general. Liked by Clinton personally, he was faulted by campaign aides for his leadership of the election effort. Skipped over to run the transition, his management of the economic conference last week helped raise Kantor`s stock.


The Kitchen Cabinet

To shape and expand its research, collections, programs and exhibitions related to food, agriculture and beverage history, the National Museum of American History established the Kitchen Cabinet, an advisory board made up of leaders in food scholarship, culinary history and food-related business in America.

CURRENT MEMBERS

Sileshi Alifom
Owner/Operator, DAS Ethiopian Cuisine

Melanie Asher
CEO, Founder, and Master Distiller, Macchu Pisco

Dr. Warren Belasco
Food Historian, University of Maryland, Baltimore County

Joanne Chang
Pastry Chef/Owner, Flour Bakery

Llewellyn Correia
Regional Executive Chef, Wegmans Food Markets

Darrell Corti
Corti Brothers, Sacramento, CA

Neil Dahlstrom
Manager, Corporate History & Archives, John Deere

Michael Dellar
Co-founder Lark Creek Restaurant Group, Principal One Market Restaurant, San Francisco

Jim Dodge
Director of Specialty Culinary Programs, Bon Appétit Management Company

Geoffrey Drummond
Executive Director of Food Lab, Stony Brook Southampton

Darra Goldstein
Wilcox B. and Harriet M. Adsit Professor of Russian, Emerita, Williams College

Jessica B. Harris, Ph.D. Food Historian
Queens College/CUNY

Anthony Hesselius
President & Publicist, Linda Roth Associates, Inc.

Pati Jinich
Chef, Host of Pati’s Mexican Table

Kim Jordan
Co-Founder and Executive Chair, Board of Directors, New Belgium Brewing Company

Ris Lacoste
Chef/Owner of RIS, Washington, DC

Ilyse Fishman Lerner
Former CEO, On Rye

Linda Lovejoy
Community Relations Manager, Wegmans Food Markets

Doug Margerum
Owner/Director of Winemaking at Margerum Wines

Joan Nathan
Author and Director, Martha's Table

Alexandra Nemerov
Curatorial Associate, Glenstone

Libby H. O’Connell
Cultural Historian

Linda Novick O’Keefe
Founding Chief Executive Officer, Common Threads

Maricel Presilla, Ph.D.
Chef, Culinary Historian, and Author

Todd Schulkin
Executive Director, The Julia Child Foundation for Gastronomy and the Culinary Arts

Eric W. Spivey
Chairman, The Julia Child Foundation for Gastronomy and the Culinary Arts

Tanya Wenman Steel
CEO, Cooking Up Big Dreams and Tanya Wenman Steel LLC ‎

Vincent Szwajkowski
Senior Director, Global Brand Strategy, Hilton Worldwide

Julia Turshen
Cookbook Author

Susan Westmoreland
Food Director, Good Housekeeping

Izabela Wojcik
Director of House Programming, James Beard Foundation


Zawartość

US 101 is part of the California Freeway and Expressway System, [8] and is part of the National Highway System, [9] a network of highways that are considered essential to the country's economy, defense, and mobility by the Federal Highway Administration. [10]

Portions of US 101 are eligible to be included in the State Scenic Highway System. [11] It is officially designated as a scenic highway by the California Department of Transportation from Goleta to Las Cruces in Santa Barbara County, [4] and through Del Norte Coast Redwoods State Park in Del Norte County. [5] This designation means that there are substantial sections of highway passing through a "memorable landscape" with no "visual intrusions", where the potential designation has gained popular favor with the community. [12]

Los Angeles to Ventura Edit

The south terminus of US 101 is in Los Angeles, about one mile (1.6 km) east of downtown Los Angeles at the East Los Angeles Interchange, also known as the "Commuters' Complex". This southernmost portion is named the Santa Ana Freeway, inheriting that title as the northerly extension of the roadway now known as I-5. US 101 heads north for 2 miles (3.2 km) before merging with the western end of the San Bernardino Freeway (I-10).

After merging with westbound traffic from the San Bernardino Freeway (I-10), US 101 then proceeds northwest via the Downtown Slot under the northern edge of Los Angeles' Civic Center to State Route 110 (SR 110) at the Four Level Interchange. From here, US 101 becomes the Hollywood Freeway. It then passes through the L.A. neighborhoods of Echo Park, Silver Lake, and Los Feliz and heads to Hollywood and up through the Cahuenga Pass before reaching the San Fernando Valley.

US 101 passes right next to the Universal Studios Hollywood and then intersects with SR 134 and SR 170 at the interchange known as the Hollywood Split. Here, the alignment of US 101 shifts to the alignment of SR 134 (i.e. heading northbound, the road's alignment turns left, or westbound) and thereafter is referred to as the Ventura Freeway until it reaches Ventura. Though confusing, the "Hollywood Freeway" name continues northward from this interchange on SR 170, and the "Ventura Freeway" name continues eastward to SR 134.

From the Hollywood Split, US 101 is an east–west highway (until it reaches Gaviota State Park in Santa Barbara County where it shifts back to a north–south alignment). It meets with I-405 in Sherman Oaks, an interchange which holds claim to the most traveled intersection in the nation. [ wymagany cytat ] The east–west geographical alignment of the Ventura Freeway and the north–south designation which appears on the freeway signs can be confusing to visitors the same freeway entrance can often be signed as "101 North" and "101 West" this is most common in the San Fernando Valley where the local E/W signing does not match the Caltrans' proper statewide N/S designation.

After the Conejo Grade, which is a 7% grade incline, the freeway enters the Oxnard Plain and runs concurrent with SR 1 for the first time. Upon reaching Ventura, there is an interchange with SR 126, which runs east to Santa Clarita.

Central Coast Edit

North of Santa Barbara, US 101 switches intermittently between freeway and expressway status (i.e. there is occasional cross-traffic), but there are no traffic signals until San Francisco. The last traffic signals along this stretch of the route were removed in 1991 when the section through downtown Santa Barbara was constructed to freeway standards after years of disagreement over the impact that the original elevated design would have on the community. [13]

From Ventura and through Santa Barbara, US 101 closely follows the Gaviota Coast (generally no more than one to two miles [1.6 to 3.2 km] from the shore) until Gaviota State Park, about 23 miles (37 km) west of Goleta. At Gaviota State Park, the highway shifts back from an east–west highway to a north–south alignment. About one mile (1.6 km) north of this point, the northbound lanes pass through the Gaviota Tunnel.

A few miles north of the Gaviota Tunnel, SR 1 splits from US 101 and heads northwest, running along the Pacific coastline parallel and to the west of US 101. US 101 passes through Buellton, Los Alamos, Orcutt, Santa Maria, and Nipomo. South of Santa Maria, US 101 widens from a four-lane highway to a six-lane freeway. SR 166 joins US 101 for about 3 miles (4.8 km) before splitting just north of the city limits, while US 101 continues as a four-lane freeway before reverting to expressway status north of Nipomo.

Farther north, SR 1 rejoins US 101 between Pismo Beach and San Luis Obispo. Then US 101 takes an inland route through the Salinas Valley, while Highway 1 heads northwest, running along the Pacific coastline in California, parallel and to the west of US 101.

A steep segment (7% grade) between San Luis Obispo and Atascadero is known as the Cuesta Grade. North of Atascadero, the highway joins SR 46 for about three miles (4.8 km) through Paso Robles.

From Paso Robles to Salinas, US 101 is an expressway known as the Salinas River Valley Highway, since the Salinas River Valley extends from Santa Margarita to the SR 156 junction in Prunedale. US 101 resumes freeway status between San Miguel and King City, bypassing the smaller towns of Camp Roberts, Bradley, and San Ardo, as well as the San Ardo Oil Field about five miles (8.0 km) south of San Ardo. Near this point, the wide agricultural bottomlands of the Salinas Valley begins. North of King City, US 101 once again switches intermittently between freeway and expressway status, passing through Greenfield, Soledad, Gonzales, and Chualar before reaching Salinas. Shortly after leaving Salinas, US 101 joins SR 156 in Prunedale for about eight miles (13 km). After crossing the San Benito County line, SR 156 splits from US 101 near San Juan Bautista while US 101 continues northward mostly as a four-lane highway until it reaches Gilroy.

San Francisco Bay Area Edit

US 101 crosses the Pajaro River into Santa Clara County as a four-lane highway, with an interchange at SR 25 a few miles later. Upon reaching Gilroy, it becomes the South Valley Freeway (as in South Santa Clara Valley), and at the same time, it expands to three lanes in each direction. It then enters Silicon Valley when reaching Morgan Hill, and shortly afterwards expands to four lanes in each direction, with an HOV lane in the middle, before reaching San Jose. From San Jose to San Francisco, US 101 is known as the Bayshore Freeway as it passes through Palo Alto and the other major communities along the San Francisco Peninsula.

US 101 is called the James Lick Freeway, named for James Lick, a philanthropist, from the San Francisco county/city line, through the interchange with I-280 at the Alemany Maze, until the junction with the San Francisco Skyway (I-80) and the Central Freeway near the city's Civic Center. US 101 continues in a northwestern direction on the Central Freeway, and then leaves the freeway, on Mission Street (northbound) and South Van Ness Avenue (southbound), to run north on Van Ness Avenue. At the intersection of Van Ness Avenue and Lombard Street, US 101 heads west on Lombard Street, and then on Richardson Avenue, entering The Presidio, where it becomes a divided highway again (the Presidio Parkway). It is then joined by Route 1 before approaching and crossing the Golden Gate Bridge.

From San Francisco north the highway is heavily traveled by commuters through to Windsor, just north of Santa Rosa. North of the Golden Gate Bridge, US 101 enters Marin County and is known as the Redwood Highway. After crossing the bridge, US 101 climbs the Waldo Grade and passes through the Robin Williams Tunnel, the only one of its kind in 300 miles (480 km) (the other being the Gaviota Tunnel in Santa Barbara County). Upon exiting the tunnel, it passes above the hillside town of Sausalito and descends to Richardson Bay, where SR 1 splits from the freeway and heads to the coast. US 101 then passes through Mill Valley, Corte Madera, Larkspur, San Rafael and Novato, before entering Sonoma County. The section between Novato in Marin County and Petaluma in Sonoma County changes from its original six or eight lanes through Marin to four lanes, creating a bottleneck, and is thus called the "Novato Narrows" by locals. [14] The Narrows continue up to the county line between Marin and Sonoma Counties. The entire area between Novato and Petaluma is also the voter approved Novato–Petaluma Community Separator, which forbids most development. [15]

Upon entering Sonoma County, the freeway widens again to six lanes from the county line to Windsor, passing through Petaluma, Cotati, Rohnert Park, and Santa Rosa. Upon reaching Windsor, the freeway returns to two lanes in each direction, crossing the Russian River in Healdsburg and then following the river up the Alexander Valley. SR 128 joins US 101 in the town of Geyserville before splitting just north of Cloverdale. US 101 then heads up a steep hill just before leaving Sonoma County and entering Mendocino County.

North Coast Edit

US 101 crosses into Mendocino County as a freeway for one mile (1.6 km), but then narrows to an expressway through the Russian River canyon and eventually a two-lane road south of Hopland, the first time since leaving San Francisco. Just before reaching Ukiah, US 101 becomes a four-lane freeway. In the community of Calpella, SR 20 merges with US 101 for the next 15.5 miles (24.9 km) to Willits. The freeway portion ends as the combined US 101 and SR 20 ascend the 1,956-foot (596 m) Ridgewood Summit, the highest elevation along the route's 808-mile-long (1,300 km) trek through California. [16] As US 101 resumes freeway status just south of Willits, SR 20 splits from US 101 shortly before it suddenly reverts to a 2-lane undivided freeway and eventually a highway north of Willits.

US 101 then widens to a four-lane expressway until the intersection with the western portion of SR 162, where it reverts to a two-lane road. North of Laytonville, US 101 ascends Rattlesnake summit (1,796 feet or 547 metres) before a descent to follow the South Fork Eel River and Eel River all the way to Fortuna near the mouth of the river. About 12 miles (19 km) northwest of Laytonville, US 101 becomes an undivided freeway near the community of Cummings. SR 271 is the old portion of US 101 through this area. At Leggett, US 101 meets SR 1 for the last time, and from this point until Piercy, US 101 runs along a section of highway with frequent landslides. Caltrans bypassed the most difficult section in 2009 with unique construction of two bridges known collectively as the Confusion Hill Bridges. This project, funded by an emergency act from the State Legislature, moved the highway across the Eel River away from the troubled spots to prevent disruption in commerce and travel from infrequent, but costly, winter closures on the main transportation route to the far North Coast. North of Piercy, the freeway portion again ends and the road narrows down to two lanes, before another stretch of divided highway.

Arriving in Humboldt County, another narrow two lane portion of US 101 bisects Richardson Grove State Park. Just after the park boundary, the highway switches to a short undivided freeway and then eventually a divided freeway just before reaching Garberville. North of Garberville, US 101 reverts to an undivided freeway, which continuing north by northwest, passes through the 53,000-acre (210 km 2 ) Humboldt Redwoods State Park, California's third largest State Park and the site of the largest remaining Redwood old growth forest in the world. A preserved portion of the original, bypassed highway route, known as the Avenue of the Giants for the huge, centuries-old redwood trees, parallels the highway for over 30 miles (48 km) in southern Humboldt County. US 101 again switches to another stretch of divided freeway near the town Pepperwood before reverting to a short, 2-mile (3 km) expressway just north of Stafford. A short freeway then runs through Rio Dell before another short, 3-mile (5 km) expressway.

Shortly before reaching the western terminus of SR 36, US 101 becomes a freeway again between Fortuna and Eureka. North of Humboldt Hill, the road enters the City of Eureka (a potential new freeway cutting through or bypass of the city was successfully blocked repeatedly). As the route traverses Eureka, the southern portion is known as "Broadway" and then as it bears east along Humboldt Bay, the Highway is aligned on a one-way couplet (4th and 5th streets). Five miles (8.0 km) later the highway leaves Eureka's northern city limit and continues north. The expressway style section between Eureka and Arcata, which is also a safety corridor, is named the "Michael J. Burns Freeway," in honor of the State Senator who was a proponent of California's Highways. The highway becomes an unobstructed freeway south of the center of Arcata. Proceeding north it passes the junction for SR 299 (also the western terminus for that route), in the Valley West (northernmost) part of the college town.

The highway continues north as it skirts westerly around McKinleyville on a high bluff north of the Mad River. As the highway reaches Clam Beach (a county park), motorists get their first magnificent full view of the Pacific Ocean north of the Golden Gate. North of Trinidad, the highway narrows to one lane in each direction after crossing Big Lagoon to pass inland of Stone Lagoon and follow the coastal bar between Freshwater Lagoon and the Pacific Ocean south of Orick. It becomes a 14-mile (23 km) undivided freeway through Redwood National and State Parks running inland east of the Prairie Creek Redwoods State Park boundary. The freeway narrows to one lane in each direction at the Klamath River before losing its freeway designation in Klamath. The original placement of the highway near giant Coast Redwoods led to increased awareness of the destruction of the redwoods after decades of extensive logging, which ultimately led to the establishment of Redwood National Park in 1968. The original highway segment through Prairie Creek Redwoods State Park is now a scenic alternate similar to Avenue of the Giants, named Newton B. Drury Scenic Parkway in honor of the fourth director of the National Park Service and executive director of the Save-the-Redwoods League

North of the town of Klamath just inside Del Norte County, the highway closely follows the Pacific coast again. In Crescent City, US 101 once again separates into a one-way couplet (L and M Streets) for nine blocks. As it leaves Crescent City, US 101 becomes a divided freeway for the last time in California (built slightly to the west of the original two-lane alignment, now called Parkway Drive). As the 3-mile divided freeway portion ends, US 101 intersects the southern terminus of US 199, which heads northeast as the Redwood Highway, passing through the Collier Tunnel and terminating in Grants Pass, Oregon. US 101 (no longer called the "Redwood Highway" at this point) is reduced to two lanes and continues north along the California coast until it reaches the Oregon border.

Juan Bautista de Anza National Historic Trail Edit

The US 101 Highway is part of the auto tour route of the Juan Bautista de Anza National Historic Trail, a National Park Service unit in the United States National Historic Trail and National Millennium Trail programs. [17] In 2005, Caltrans began posting signs on roads that overlap with the historic 1776 Juan Bautista de Anza trail route, so that California drivers can now follow the trail.

Historic route: San Diego to Los Angeles Edit

Instead of terminating in Los Angeles, US 101 once continued all the way south through San Diego to the United States–Mexico border in San Ysidro. However, this part was decommissioned on July 1, 1964, in favor of I-5. Though much of U.S. Route 101 has been superseded by I-5, several street segments of former Route 101 exist.

Historic route in San Diego County Edit

Much of the route in northern San Diego County is County Route S21 this includes Coast Highway in Oceanside, Carlsbad Boulevard in Carlsbad, Coast Highway 101 in Encinitas, Camino del Mar in Del Mar, and Torrey Pines Road in Torrey Pines. In San Diego, one alignment entered La Jolla Village on La Jolla Blvd, while a newer alignment went through Rose Canyon under what is now I-5. Roads followed by US-101 in San Diego included Mission Bay Drive, Pacific Hwy, Harbor Drive and Main Street. It ran along National City Blvd in National City, Broadway in Chula Vista and Beyer Blvd in San Ysidro.

Oceanside–Carlsbad freeway bypass Edit

By the early 1950s, traffic had become very heavy on US 101 through Oceanside and Carlsbad. The US 101 freeway bypass (Oceanside-Carlsbad freeway bypass) was built in 1953 and completed in 1955 by the California Department of Public Works (now Caltrans) and brought up by the San Diego Highway Development Association on a US 80/US 101 discussion on how to resolve the huge traffic loads on US 101 in Oceanside. Today it is part of I-5 and Palomar Airport Road. It follows I-5 from Coast Highway (former Hill Street exit) in Oceanside to Palomar Airport Road in Carlsbad. From there the US 101 bypass went onto Palomar Airport Road to merge with US 101 Bus. on Carlsbad Boulevard. As it approached the Coast Highway/SR 76 exit on southbound I-5 in Oceanside, US 101 Bus. split off. US 101 Bus. followed the original US 101 through downtown Oceanside and Carlsbad as former Hill Street/Carlsbad Boulevard (CR S-21) while the US 101 freeway followed modern I-5 and Palomar Airport Road. The south end of the freeway bypass is Carlsbad Boulevard and Palomar Airport Road and the north end is I-5 and the Coast Highway/SR 76 exit. The south end was modified after US 101 was decommissioned between the East Los Angeles Interchange in Los Angeles and the Mexican border in San Ysidro. This freeway construction by the California Department of Public Works put US 101 on an all new highway route alignment to relieve Oceanside and Carlsbad of their very heavy bumper-to-bumper burdensome traffic problem. Also before the bypass in the 1950s, US 101 followed North Coast Highway (formerly Hill Street) from San Luis Rey Mission Expressway (SR 76 and north end of the Oceanside–Carlsbad freeway bypass) to Harbor Drive. From there it followed Harbor Drive to Vandergrift Boulevard, San Rafael Drive, and the freeway onramp for I-5 north near the Camp Pendleton north entrance guardhouse gate. It merges with the I-5 northbound onramp to shoot onto the southbound lanes of I-5 to follow the freeway lanes all the way to Las Pulgas Road in Camp Pendleton.

Historic route in Orange and Los Angeles Counties Edit

An old orphaned alignment of US 101, that ran through the cities of Mission Viejo, Laguna Niguel, San Juan Capistrano, Dana Point, and San Clemente, was located in south Orange County. The old roadway, from a dead end just west of I-5 and east of the railroad tracks in Mission Viejo to Cristianitos Road in San Clemente, followed Camino Capistrano, Doheny Park Road, Coast Highway and El Camino Real. It had interchanges with I-5 and California State Route 1. It was replaced by the San Diego freeway (which US 101 became part of it in 1958) and finally replaced by I-5 in 1968.

In northern Orange County, US 101 followed Harbor Boulevard. U.S. Route 101 left Orange County, traversed southeast Los Angeles County, and entered the City of Los Angeles along Whittier Boulevard.

El Camino Real: Los Angeles to San Francisco Edit

Significant portions of US 101 from its southern terminus to the San Francisco Bay Area is designated as the Royal Road or El Camino Real. The route roughly follows the historic trail that connected the former Alta California's 21 missions.

Before the Golden Gate Bridge was completed in 1937, there was regular vehicle ferry service across the Golden Gate strait, running from the Hyde Street Pier to Sausalito. Under the California Streets and Highways Code § 401, the Golden Gate Bridge is legally nie part of US 101. The portion of US 101 starting from Los Angeles ends at "the approach to the Golden Gate Bridge" and then resumes at "a point in Marin County opposite San Francisco" to the Oregon state line. The bridge itself is maintained by the Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District instead of Caltrans.

From the 1940s to 1991, various segments of US 101 between Los Angeles and San Francisco were upgraded to either a freeway or expressway. In the Los Angeles area, the first segment of the Hollywood Freeway through the Cahuenga Pass opened in 1940, while the segment from the San Fernando Valley to Downtown Los Angeles opened in 1954, replacing Cahuenga Boulevard. [18] The Ventura Freeway then opened in 1960, replacing Ventura Boulevard. [19] The segment of the original two-lane alignment between Emma Wood State Beach north to the Mobil Pier Undercrossing near Sea Cliff, which followed the historic Rincon Sea Level Road, was the re-signed as part of SR 1.

In the San Francisco Bay Area, US 101 was originally divided. US 101W followed the same general right-of-way of today's US 101 through the region, primarily along what was originally signed as Bayshore Boulevard. US 101E then generally followed the right-of-way taken by today's I-880 from San Jose to Oakland, then across the Carquinez Bridge to follow what is now SR 37, joining US 101W. The US 101E designation was removed by the 1940s and became SR 17 (later designated as I-880 and the westernmost section I-580), running from San Jose to Oakland and then across the Richmond–San Rafael Bridge. Meanwhile, Bayshore Boulevard was later redesignated as the US 101A bypass and then eventually upgraded to what is now the Bayshore Freeway. The first stretch that was completed between Redwood City and South San Francisco was the Bay Area's first freeway when it opened in 1947. After the entire Bayshore Freeway was completed in the early 1960s, the old alignment along the peninsula was renumbered and renamed as SR 82/El Camino Real.

Various other freeway or expressway bypasses along the California Central Coast were also built. In 1991, the last traffic signal along US 101 between Los Angeles and San Francisco was taken down in Santa Barbara. [20] The primary control city that is listed on freeway signs along northbound US 101 through the Central Coast region remains San Francisco.

As the result of freeway revolts in San Francisco in the 1950s, a direct freeway connection through the city to the Golden Gate Bridge has never been built. The Central Freeway was completed to extend from the Bayshore Freeway to Turk Street in 1959, [21] [22] before the San Francisco Board of Supervisors voted to remove the remainder of the Central Freeway and most other proposed freeways from the city's highway plan. [23] For decades, southbound traffic on US 101 flowed on the one-way Turk Street from Van Ness Avenue to the Central Freeway, while northbound traffic used the parallel Golden Gate Avenue. After the 1989 Loma Prieta earthquake damaged the structure, the segment of the Central Freeway north of Market Street was replaced with the surface-level Octavia Boulevard traffic on US 101 was then eventually re-routed to exit south of that at Mission Street/South Van Ness Avenue. With no direct freeway along US 101 through the City of San Francisco, the old US 101E/I-880/I-580 route remains as a faster bypass through the Bay Area.

In the wake of the dot-com bubble expansion, the segment of US 101 between Morgan Hill and San Jose, also known as the Sig Sanchez Freeway, expanded to eight lanes between Cochrane Road and SR 85 exits between 2001 and 2003 and a new interchanged at Bailey Avenue, which had been planned since the 1970s, opened in 2004. [24] Originally, the ten-mile segment was only four lanes (it was planned to have six lanes when opened in 1984). [25] The improved segment was to alleviate the consistent congestion that had expanded as far south as Masten Avenue coming from Gilroy, and as far north as Bernal Road coming from San Jose. [26] [27] Traffic now typically only runs slow between the Bailey Avenue and East Dunne Avenue exits.

The interchange at the beginning of I-280 and I-680 in San Jose was constructed years before its completion. The three flyovers, with no on ramps or off ramps connecting them stood at 110-foot-tall (34 m) over US 101 for years in the 1970s (the SR 87/I-280 interchange also had this at the same time). It became the butt of many local jokes. The highlight prank occurred in January 1976, when a 1960 Chevrolet Impala was placed on the highest bridge overnight, where it obviously would be impossible to drive. The following day, San Jose City Councilman Joe Colla was photographed standing next to the car, a photo which was circulated across many newspapers. [28] It has been suggested this stunt nudged the wheels of progress to find the funds to complete the freeway. In 2010, the interchange was named the Joe Colla Interchange. [29]

The proposed Liberty Canyon wildlife crossing is a vegetated overpass spanning the Ventura Freeway and Agoura Road in Agoura Hills. If built, it will be one of the largest urban wildlife crossing in the United States, connecting the Simi Hills and the Santa Monica Mountains over a busy freeway with ten traffic lanes (including exit lanes). [30] [31]

Redwood Highway: Marin County to Del Norte County Edit

An abandoned segment of the Redwood Highway, US 101, located in the Redwood National and State Parks near Klamath was added to the National Register of Historic Places in 1979. [32]

Freeway segments along the Redwood Highway portion of US 101 are not as prevalent as along the Los Angeles-San Francisco route. A notable segment of the old US 101 alignment is SR 254, also known as the Avenue of the Giants, in Humboldt Redwoods State Park. The freeway bypassing this scenic route, surrounded by towering Coast Redwoods, was completed in 1960. [33] Several bridges along the segment of highway running along the Eel River were destroyed during the Christmas flood of 1964.

Construction on a freeway segment bypassing Willits began in 2013. [34] The bypass around Willits remained controversial because the intended route goes through protected wetlands. Construction was halted by US Army Corps of Engineers in June 2014 and work restarted the following month after Caltrans committed to extensive mitigation of the project. [35] [36] The 5.9 mi (9.5 km) bypass around Willits opened to traffic in November 2016. [37] The bypass included a 1.1 mi (1.8 km) viaduct going over a flood plain. [38] The freeway segment cost $459 million to complete, 50% more than what Caltrans first reported when it opened. [39] The city of Eureka has long resisted a freeway through it. [ wymagany cytat ]

Except where prefixed with a letter, postmiles were measured on the road as it was in 1964, based on the alignment that existed at the time, and do not necessarily reflect current mileage. R reflects a realignment in the route since then, M indicates a second realignment, L refers an overlap due to a correction or change, and T indicates postmiles classified as temporary ( for a full list of prefixes, see California postmile § Official postmile definitions ). [1] Segments that remain unconstructed or have been relinquished to local control may be omitted. The numbers reset at county lines the start and end postmiles in each county are given in the county column.


Obejrzyj wideo: Z babcią nie pogadasz..